Juridiska frågor om personlig assistans

Rätten till assistans

Har du rätt till assistans?
Lagen om Stöd och Service (LSS) reglerar vem som har rätt till personlig assistans. Denna lag är en rättighetslag vilket innebär att alla har rätten till den – förutsatt att man uppfyller vissa kriterier. Sedan är det din kommun eller Försäkringskassan som tar beslut om din rätt till assistans.

Vårt team på L&S Assistans har god erfarenhet av denna bedömning och vet vad som krävs för att få personlig assistans. Känner du att du är i behov av personlig assistans så får du gärna kontakta oss så kan vi hjälpa dig att bedöma dina möjligheter att ansöka om personlig assistans.

De regler som gäller i  korthet
Det är i huvudsak tre kriterier som avgör om du kan få personlig assistans:

– Ålder
– Personkrets
– Grundläggande behov

Ålder
Det finns ingen nedre gräns i ålder för att få assistans, däremot finns det en övre gräns på 65 år. Fram till dess att du fyller 65 år kan du få fler timmar i takt med att dina behov ökar. Är du däremot 65 år eller äldre kan du inte få personlig assistans, däremot får du eventuellt behålla den assistans du beviljats före du blev 65 år.

Personkrets
Lagen säger att du måste tillhöra någon av de tre nedanstående personkretsarna för att få assistans. Personkretsar är en slags kategorisering av olika typer av funktionsnedsättningar.

– Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
– Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
– Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

Grundläggande behov
Du måste behöva hjälp med något eller några av de grundläggande behoven som är:

– Personlig hygien – behöver du exempelvis hjälp att gå på toaletten eller duscha?
– Måltider – att bli matad är ett grundläggande behov, däremot räknas matlagning till ett ”övrigt behov”
– Att klä av och på sig – Behöver du hjälp att klä på och av dig?
– Kommunikation – behöver du hjälp med att göra dig förstådd?
– Annan hjälp – kan omfatta exempelvis aktiv tillsyn för att förhindra ökad risk till skada

Övriga behov
Om du blir beviljad assistans för dina grundläggande behov (se ovan) kan du även bli beviljad timmar för övriga behov. Sådana behov kan exempelvis vara att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning. Är du en aktiv person kan du få fler timmar till dina övriga behov än till dina grundläggande behov. Man ansöker om assistanstimmar till både grundläggande och övriga behov vid samma tillfälle.

Ansökningsprocessen – hur det går till

Ansökningsprocessen
Ansökningsprocessen inleds när du skickar in en skriftlig ansökan till din kommun eller Försäkringskassan.

Om ditt behov av hjälp avseende de grundläggande behoven är färre än 20 timmar i veckan är det kommunen som kommer att fatta beslut gällande din ansökan, medan det är Försäkringskassan som fattar beslut i frågan om behovet är fler än 20 timmar i veckan.

För att göra din ansökan giltig behöver du också styrka ditt behov med följande:

– Läkarintyg
– ADL-bedömning (görs av en arbetsterapeut, ofta på Habiliteringen)
– Övriga eventuella intyg som styrker dina behov

När du har skickat in din ansökan så kommer därefter en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att göra ett hembesök hos dig, för att skapa sig en bild av hur din vardag ser ut och vilka behov du har.

Enligt Försäkringskassans policy så ska det passera högst 120 dagar från det att du har skickat din ansökan, till att ett beslut om assistans fattas – men tyvärr, så kan det ofta dröja längre än så.

Att överklaga
Om beslutet inte ser ut så som du hade förväntat dig, antingen genom att du får ett avslag eller genom att du blivit beviljad färre timmar än du ansökt om, så har du rätt att överklaga hos Förvaltningsrätten.

Om även Förvaltningsrätten ger avslag, så kan du även ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten och därefter i Högsta förvaltningsdomstolen (som är den sista instansen).

Vi hjälper dig!
Vi hjälper dig gärna på vägen mot ett assistansbeslut, och om detta assistansbeslut uppfattas vara felaktigt av dig, så hjälper vi dig att överklaga beslutet om det finns en anledning som vi kan styrka. Det viktigaste för oss är att du får den assistans som du har rätt till.

Omprövning

Omprövning innebär kortfattat att Försäkringskassan går igenom ditt behov av assistans för att kontrollera så att du har rätt beslut. Omprövning av ditt beslut om assistansersättning sker i princip vartannat år. Anledningen till att denna regel finns är för att en persons hjälpbehov kan förändras över tid, och är därför till för att försäkra att du har rätt antal timmar beviljade.

I nuläget är dock omprövningarna frysta efter beslut från regeringen och det är oklart huruvida omprövningar av assistansbeslut kommer att fortgå som tidigare eller ej.

Andra insatser

Utöver rätten till personlig assistans så kan det finnas möjligheter för dig att även få stöd inom andra områden. Det kan handla om allt ifrån parkeringstillstånd till bostadsanpassningsbidrag. Fråga oss gärna så kan vi hjälpa dig med kontakter i de olika frågorna

– Bilstöd
– Bostadsanpassningsbidrag
– Diskrimineringslagen
– Färdtjänst
– Förvaltningslagen
– Handikappersättning och vårdbidrag
– LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
– Parkeringstillstånd
– Riksfärdtjänst
– Socialtjänstlagen
– Trafikförordningen

Som ditt personliga assistansbolag så ser vi det som vår huvudsakliga arbetsuppgift att förhöja din livskvalitet även utanför det traditionella området med personlig assistans.

Öppettider

Måndag - fredag

09:00 - 16:00
Lunchstängt: 12:00 - 13:00

Nå oss

Halmstad

+46 35 202 05 81

Umeå

+46 90 12 88 00

Kontakta oss

Lediga Jobb

Bli kund

Cookies

GDPR

Producerad av CC Mediakonsult